Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong ge´nd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŰ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŰ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Bericht met betrekking tot bepaalde dividenden van buitenlandse oorsprong die rechtstreeks in het buitenland werden ge´nd


Er zijn vragen gerezen omtrent de afzonderlijke aanslagvoet die van toepassing is op bepaalde dividenden van aandelen van buitenlandse oorspong die werden ge´nd in het buitenland, dit wil zeggen zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon en zonder inhouding van de roerende voorheffing aan de bron.

Worden inzonderheid bedoeld, de in artikel 269, derde lid, a, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) vermelde dividenden van aandelen uitgegeven vanaf 1 januari 1994 door het openbaar aantrekken van spaargelden (onder voorbehoud van de toepassing van de in artikel 269, vierde tot negende lid, WIB 92 opgenomen antimisbruikbepalingen).

Overeenkomstig artikel 171, 2░bis, b, WIB 92 is de afzonderlijke aanslagvoet van 15 % van toepassing op de in artikel 269, derde lid, WIB 92 vermelde dividenden, ongeacht of de inkomsten in BelgiŰ of in het buitenland werden ge´nd.

Evenwel blijkt dat, tot en met het aanslagjaar 2003, in het aangifteformulier in de personenbelasting geen afzonderlijke rubriek is voorzien voor het vermelden van het bedrag van de bovenbedoelde dividenden van aandelen van buitenlandse oorsprong die rechtstreeks werden ge´nd in het buitenland en die belastbaar zijn tegen de afzonderlijke aanslagvoet die thans is vastgesteld op 15%.

Daarom is beslist om toe te laten dat de bedoelde dividenden in de aangifte van het aanslagjaar 2003 worden vermeld in vak VII, rubriek A, 2, f ("andere inkomsten zonder roerende voorheffing"), Overeenkomsten gesloten vanaf 1.3.1990 (code 155).

De belastingplichtige die dergelijke dividenden tegenover code 155 vermeldt, wordt verzocht dit uitdrukkelijk in zijn aangifte te vermelden (toevoeging van de vermelding "171, 2░bis, b" bij vak VII, rubriek A, 2, f).

Top


Oorsprong van de informatie: Algemene administratie van de fiscaliteit
Laatst gewijzigd op 05.03.2013
Webauteur : Rudy Heyse