Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Vennootschapsbijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen Ė attest van non-activiteit


 


Inhoud van de administratieve onderrichtingen die aan de taxatiediensten werden  

verstrekt voor het afleveren van attesten van non-activiteit teneinde een vrijstelling van  

betaling van de vennootschapsbijdrage te bekomen bestemd voor het sociaal statuut 

der  zelfstandigen.

 


 


Inleiding

Art. 202 van de W 25.1.1999 houdende sociale bepalingen (V 2656 Ė BS 6.2.1999) voerde voor de Administratie der directe belastingen de verplichtingen in tot aflevering van attesten ingeval van non-activiteit van de betrokken vennootschap teneinde een vrijstelling van betaling van de vennootschapsbijdrage te bekomen (zie circ. 6.5.1999, ref. AAF/98-0986, nrs. 3 tot 5).

De aflevering van die attesten geeft echter in sommige gevallen aanleiding tot betwistingen tussen de betrokken vennootschappen en de sociale verzekeringskassen, zodat een verduidelijking ter zake noodzakelijk lijkt.

Top


Toepassingsgebied

Er wordt verduidelijkt dat voor de toepassing van de desbetreffende wetgeving de aan de Ven.B (1) en de aan de BNI/Ven. onderworpen vennootschappen worden geviseerd. De rechtspersonen belastbaar in de RPB worden niet bedoeld.

Tot al wat dienen kan, wordt de aandacht er eveneens op gevestigd dat in de Memorie van Toelichting van de W 25.1.1999 houdende sociale bepalingen (Parl. Stukken, Kamer, zitting 1997-1998, nr. 1722/1, p. 77) duidelijk gesteld wordt dat de patrimoniumvennootschappen niet uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van de vennootschapsbijdrage, omdat het beheer van een portefeuille voor die vennootschappen een activiteit is waarmee zij hun maatschappelijk doel realiseren.


(1) De aandacht wordt erop gevestigd dat artikel 179, WIB 92, bepaalt dat de binnenlandse vennootschappen onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en dat artikel 2, WIB 92, stelt dat onder "vennootschap" dient te worden verstaan enigerlei vennootschap, vereniging, inrichting of instelling, die regelmatig is opgericht, rechtspersoonlijkheid bezit en een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard.

Top


Inhoud attest

De betwistingen vloeien dikwijls voort uit het feit dat de attesten niet voldoende uitdrukkelijk zijn wat hun inhoud betreft en vermeldingen bevatten die op verschillende wijze kunnen worden geÔnterpreteerd door de sociale verzekeringskassen waarvoor ze bestemd zijn.

Er wordt aan herinnerd dat het attest enkel "de afwezigheid van elke commerciŽle of burgerlijke activiteit" in hoofde van de desbetreffende vennootschap gedurende het betrokken kalenderjaar dient te attesteren, zonder meer.

Top


Criteria ter beoordeling van de non-activiteit

Zoals de Minister van FinanciŽn reeds vroeger heeft verduidelijkt (zie voormelde circ.), dient de non-activiteit te worden beoordeeld aan de hand van eenvoudige objectieve criteria. Vanzelfsprekend dienen deze criteria in het licht van de feitelijke omstandigheden eigen aan ieder geval te worden beoordeeld.

Zo is het duidelijk dat het criterium dat door de Minister werd gegeven bij wijze van voorbeeld, namelijk de nulomzet, toelaat de afwezigheid van commerciŽle activiteit van een vennootschap vast te stellen maar er zijn ook andere elementen die bij de beoordeling een rol spelen, onder meer om de afwezigheid van burgerlijke activiteiten in hoofde van die vennootschap te beoordelen.

In dat verband is het perfect mogelijk dat een vennootschap die aan haar commerciŽle activiteiten -definitief of voor het desbetreffende jaar- een einde heeft gemaakt toch nog burgerlijke activiteiten uitoefent bijvoorbeeld eigenaar is van een onroerend goed dat verhuurd wordt.

In de beoordeling van de al dan niet "non-activiteit" van een bepaalde vennootschap kunnen sommige elementen zoals het voortbestaan van activa op de balans (materiŽle vaste activa, aandelen of deelnemingen, voorraden, openstaande vordering op zaakvoerder enz.) of de boeking van exploitatiekosten (telefoon-, auto-, reis-, verplaatsingskosten) in de resultatenrekening ter zake een nuttige aanwijzing zijn.

Hoe dan ook kan men als niet-actief beschouwen : de vennootschappen die er zich toe beperken hun wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld neerlegging van de jaarlijkse rekeningen, enz.) en fiscale verplichtingen (bijv. neerlegging aangiften in Ven.B of BNI-ven., BTW enz.) na te leven en de hiermede gepaard gaande onkosten (publicatiekosten, honoraria) te boeken.

Overigens wordt erop gewezen dat het behoud van de hoedanigheid van de BTW-belastingplichtige in hoofde van een vennootschap op zichzelf niet determinerend is om te stellen dat die vennootschap actief is. Een vennootschap kan immers deze hoedanigheid voorlopig zo lang behouden als redelijk kan worden aanvaard, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden van de zaak, dat er nog een intentie bestaat om in de toekomst op regelmatige basis belastbare handelingen te stellen. De al dan niet aflevering van het attest dient echter te worden beoordeeld aan het licht van de feiten of andere elementen die al dan niet wijzen op een handels- of burgerlijke activiteit in hoofde van de betrokken vennootschap voor het desbetreffende jaar.

Top


Periode

Art. 203 van de voormelde W 25.1.1999 bepaalt dat het attest afgeleverd door de Administratie der directe belastingen de betrokken vennootschappen moet toelaten te bewijzen dat zij geen handels- of burgerrechtelijke activiteit hebben uitgeoefend gedurende ťťn of meerdere volledige kalenderjaren.

Bij de beoordeling van de toestand van vennootschappen waarvan het boekjaar niet overeenstemt met het kalenderjaar, dient derhalve, in zoverre de gegevens van het dossier het toelaten, rekening te worden gehouden met dit annaliteitsbeginsel. 

De aandacht wordt er echter op gevestigd dat bij vennootschappen die in de loop van het jaar zijn opgericht en waarvan het eerste belastbaar tijdperk meer dan een kalenderjaar bedraagt geen attest van non-activiteit moet worden afgeleverd voor het kalenderjaar van de oprichting (bv. vennootschap opgericht op 1.11.2002, waarvan het eerste boekjaar afgesloten wordt op 31.12.2003 : geen attest afleveren voor het kalenderjaar 2002).

Top


Geen inlichtingen voorhanden

Er mag in geen enkel geval een attest worden afgeleverd voor een kalenderjaar waarvoor de taxatiedienst ter zake over geen enkele inlichting beschikt omdat de desbetreffende aangifte van de vennootschap niet werd ingediend (aangiftetermijn nog niet verstreken, aangiftetermijn verstreken doch geen aangifte ingediend, enz.).

Top


Kennisgeving aan de vennootschap

Indien geen attest van non-activiteit kan worden afgeleverd, mag men niet vergeten dit aan de vennootschap mede te delen, met uiteenzetting van de motieven voor de weigering.

Top


Oorsprong van de informatie: Algemene administratie van de fiscaliteit
Laatst gewijzigd op 17.01.2013
Webauteur : Rudy Heyse