Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Bericht inzake bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen betaald aan inwoners van
Nederland werkzaam in BelgiŽ


Bezoldigingen verkregen door inwoners van Nederland die werkzaam zijn in BelgiŽ en die onder de grensarbeidersregeling van het Belgisch-Nederlands belastingverdrag van 1970 vallen, zijn tot 31 december 2002 belastbaar in Nederland (de woonstaat).

Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag van 5 juni 2001 tussen BelgiŽ en Nederland ter voorkoming van dubbele belasting,

  • zijn die inkomsten vanaf 1 januari 2003 in principe in BelgiŽ (de werkstaat) belastbaar
  • en onderworpen aan de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen (BNI/nat.pers.).

Bovendien wordt met de invoering van het nieuwe verdrag ook de non-discriminatiebepaling gewijzigd.

De inwoners van Nederland die in BelgiŽ belastbare inkomsten verkrijgen hebben bij de belastingheffing in de BNI/nat.pers. recht op de voordelen (persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen) wegens hun burgerlijke staat of de samenstelling van hun gezin die BelgiŽ aan zijn eigen inwoners verleent.

In tegenstelling echter tot de non-discriminatiebepaling van het belastingverdrag van 1970 moeten die voordelen voortaan worden verminderd naar rata van de in BelgiŽ belastbare inkomsten in verhouding tot het totale wereldinkomen (de zogenaamde proratisering van die voordelen).

Die gewijzigde non-discriminatiebepaling heeft tot gevolg dat de inwoners van Nederland vanaf aanslagjaar 2004 (inkomsten van 2003) in de BNI/nat.pers. in een nieuwe categorie zullen worden ingedeeld.

Zij vallen echter niet onder die nieuwe categorie indien ze aanspraak kunnen maken op een voordeliger belastingregime, namelijk:

  • wanneer zij gedurende het volledige belastbare tijdperk in BelgiŽ een tehuis hebben behouden of
  • wanneer zij niet gedurende het volledige belastbare tijdperk een tehuis in BelgiŽ hebben behouden maar in BelgiŽ belastbare beroepsinkomsten hebben behaald of verkregen, die ten minste 75 % bedragen van het geheel van hun binnenlandse en buitenlandse beroepsinkomsten (de zogenaamde 75 %-regel).

De bezoldigingen die een Belgische werkgever of een Belgische inrichting (waarvoor die bezoldigingen beroepskosten zijn) betaalt aan een inwoner van Nederland die in BelgiŽ is tewerkgesteld, zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen.

Dit geldt dus ook voor de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2003 aan inwoners van Nederland worden betaald die in BelgiŽ zijn tewerkgesteld en die vroeger (tot 31 december 2002) onder de grensarbeidersregeling vielen.


Om tot een correcte bepaling van de bedrijfsvoorheffing te komen is het
belangrijk een onderscheid te maken tussen de volgende 3 categorieŽn van
werknemers:
 
Indien het een niet-inwoner betreft die gedurende het volledige
belastbare tijdperk in BelgiŽ een tehuis heeft behouden
is de
bedrijfsvoorheffing vast te stellen volgens schaal I of schaal II.
 
Voor een niet-inwoner die niet gedurende het volledige belastbare
tijdperk in BelgiŽ een tehuis heeft behouden
mag de bedrijfsvoorheffing
ook worden berekend volgens schaal I of II indien wordt voldaan aan
onderstaande voorwaarden
.
 
Er moet sprake zijn van bezoldigingen:
 
- voor in BelgiŽ geleverde prestaties;
- ingevolge een arbeidsovereenkomst die het volledige kalenderjaar
bestrijkt
;
- en voor zover die arbeidsprestaties tenminste 75 % van de wettelijk
voorziene arbeidsduur bedragen.
 
  Deze regeling heeft tot doel het bedrag van de in te houden bedrijfsvoorheffing beter af te stemmen
op het bedrag van de belasting die uiteindelijk verschuldigd is door een niet-inwoner die voldoet aan de 75 %-regel.
 
Voor de inwoners van Nederland die niet gedurende het volledige
belastbare tijdperk een tehuis in BelgiŽ hebben behouden
, en die niet
voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden
, moet de
bedrijfsvoorheffing worden berekend volgens schaal III. Deze schaal houdt
geen rekening met de persoonlijke of gezinstoestand van de betrokkene
zodat er bij de inhouding van de bedrijfsvoorheffing geen enkele vermindering
wordt toegestaan.

Voorgaande bepalingen zijn ook van toepassing op de bezoldigingen die aan inwoners van Nederland worden betaald of toegekend als bedrijfsleider van een Belgische vennootschap.

"Zelfs indien de belastingplichtige niet gedurende het volledige belastbare tijdperk in BelgiŽ een tehuis heeft behouden of niet voldoet aan de 75%-regel, zal bij de regularisatie in de BNI/nat.pers. het geproratiseerde voordeel van de non-discriminatiebepaling worden toegepast. Die regularisatie kan eventueel aanleiding geven tot een teruggave van bedrijfsvoorheffing."

Top


Oorsprong van de informatie: Algemene administratie van de fiscaliteit
Laatst gewijzigd op 09.04.2013
Webauteur : Rudy Heyse